Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

1. Bevezetés

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Várnai Eszter EV. (székhely: 7626 Pécs, Alsóhavi utca 9. fsz. 2., adószám: 56902084-1-22) által a kineziológusi tevékenysége során, valamint a www.kinezpecs.hu weboldalon és a Várnai Eszter - Stresszoldás kineziológiai módszerrel Facebook oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse, és erről közérthető formában az ügyfeleit tájékoztassa.

Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR") törvénynek való megfelelés céljából és annak megfelelően készült.

A 18. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezeléséhez szükséges a törvényes képviselő elfogadói nyilatkozata, melyet az adatkezelési tájékoztató ismeretében adhat meg.

2. Adatkezelő megnevezése:

Név: Várnai Eszter EV.
Székhely: 7626 Pécs, Alsóhavi utca 9. fsz. 2.
Adószám: 56902084-1-22
Telefonszám: +36 30 221 8626
E-mail-cím:
varnaieszter@gmail.com

A tevékenységem során minimális személyes adatkezelés történik csupán, amely során az alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

3.1. A www.kinezpecs.hu honlapomon, valamint a Várnai Eszter - Stresszoldás kineziológiai módszerrel Facebook oldalon keresztül nem kérek be semmilyen személyes adatot, így személyes adatkezelés sem a weboldalon sem a Facebook oldalon keresztül nem történik. Név és e-mail cím megadására van lehetőség, amennyiben meghirdetett programra történik jelentkezés.

3.2. Személyesen, a szolgáltatás igénybe vételekor történik adatgyűjtés és feldolgozás.

Az adatkezelés célja a fenti szolgáltatás nyújtása, valamint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

-név, leánykori név

-születési hely, idő

-anyja neve

-lakcím

-telefonszám

-e-mail cím

-érintett által megadott egyéb információk

Az adatkezelés időtartama:

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrzöm.

3.3. Számlázás

Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírás teljesítése, számla kiállítása az ügyfél részére. A számla kötelező tartalma a termék/szolgáltatás beszerzőjének neve és címe.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrzöm (számviteli törvény).

A számlák egy példányát kizárólag a könyvelés részére továbbítom.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A személyes adatokat papír alapon, zárt szekrényben tárolom. A megadott személyes adatokhoz csak én férek hozzá. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodok arról, hogy a személyes adatokat védem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Adattovábbítás

Személyes adatokat a könyvelés kivételével más adatfeldolgozónak nem adok át.

Hatósági megkeresésre (például rendfenntartó szerveknek, nyomozó hatóságoknak, kormányzati szerveknek, bíróságoknak) adatot szolgáltatok, amennyiben engem arra jogszabály kötelez.

6. Tárhelyszolgáltató:

Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0
Székhely: Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland
Mail: support@webnode.com

7. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általam kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kiegészítését, korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, visszavonását valamint zárolását (a kötelező adatkezelések kivételével),
 • élhet adathordozási jogával,
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

A 2. pontban megadott elérhetőségeimen keresztül tájékoztatást kérhet a fenti jogok gyakorlásával és személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Kérdéseire haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül válaszolok.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

8. Egyéb információk

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Várnai Eszter EV. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és ha a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

Jelen adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.kinezpecs.hu oldalon.

Várnai Eszter EV. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Változás esetén ügyfeleimet természetesen azonnal tájékoztatom, a változásokat a www.kinezpecs.hu weboldalon teszem közzé.

Pécs, 2021. február 1.

Várnai Eszter